To home Page
Sweden
Finland
Lithuania
Latvia
Estonia
Norway
Change language:
Hey! For the first time sportfoto.com page? More information about sportfoto.com »

Ostutingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad veebikeskkonna sportfoto.com vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

Müüja andmed:

 • Sportfoto OÜ
 • Reg. nr.: 11212277
 • Laki 16, 10621 Tallinn, Eesti
 • Telefon: +372 510 6519
 • E-post: info@sportfoto.com 

 

1. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirja igal ajahetkel muuta ning täiendada.

Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused kuvatakse internetileheküljel www.sportfoto.com. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad avaldamise hetkel. Kui ostja kinnitab oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad talle tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused.

 

2. Kõik hinnad veebikeskkonnas www.sportfoto.com on eurodes. Mõningad valikud toodete juures võivad hinda muuta. Sellisel juhul kuvatakse muutust valiku juures ja ka ostukorvis.

 

3. Toodete pildid on illustratiivsed.

 

4. Tellimuse vormistamine

4.1. Avage soovitud toote detailvaade. Valige soovitud kogused ja lisateenused. Vajutage nuppu lisa ostukorvi. Teie ekraanil avaneb aken, millel saate valida, kas soovite jätkata toodete valimist või vormistada ostukorvi tellimuse.

4.2. Ostukorvi sisu saate üle vaadata klikkides lehe peamenüüst paremal oleval ostukorvi ikoonil. Seal saate ka muuta tellitavate esemete hulka, muuta tarneviisi või tarneaadressi.

4.3. Kontrollige kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel. Müüja ega kullerteenust osutav partner ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.

4.4. Kui andmeid ei ole vaja muuta valige sobiv transpordi viis. Täitke vajalikud väljad, tutvuge tingimustega ja vajutage tellimuse ülevaade.

4.5. Vaadake veel kord üle kaubad, kogused, teenused, hinnad, aadressid jne. Kui olete veendunud andmete õigsuses, vajutage kinnita tellimus.

 

5. Toodete eest tasumine

5.1. Tellimus võetakse töösse pärast makse teostamist. Makse tegemiseks valige tellimuse detailvaates sobiv internetipõhine makseviis.

5.2. Makseviisid:

 • Swedbank pangalink
 • SEB pangalink
 • Danske pangalink
 • LHV pangalink
 • Makse krediitkaardiga
 • PayPal
 • Ülekandega maksmine

5.3. Pärast makse teostamist tuleb maksekeskkonnas valida tagasi kaupmehe juurde.

5.4. Makse õnnestumisel saab ostja automaatse kinnituse e-posti teel. Samuti kajastub makse õnnestumine tellimuse detailvaates, kuhu suunatakse pärast tagasi kaupmehe juurde valimist.

5.5. Ebaõnnestunud makse kahtluse korral võtke ühendust müüjaga.

5.6. Arve kauba eest väljastatakse koos kaubaga.

 

6. Toodete tarnimine

6.1. Ostetud kaup tarnitakse kuni 21 päeva jooksul, v.a juhul, kui toote juures on märgitud teisiti. Digitaalsed tooted on võimalik alla laadida tellimuse detailvaatest.

6.2. Tarneviisid:

 • Kuller tarnib kauba ostja poolt märgitud aadressile Eesti Vabariigi territooriumil.
 • Ostja saab kaubale ise järgi tulla: Laki 16, 10621 Tallinn

6.3. Juhul, kui ostja tuleb kaubale ise järgi tuleb tal oodata kinnitust/teavitust, et kaup on komplekteeritud ja järgi tulemiseks valmis. Teavitus edastatakse telefoni või e-posti teel.

6.4. Juhul, kui ostja poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik (sealhulgas, kuid mitte ainult, müüja varustuskanalites esinevad tõrked, müüja lepingupartnerite või ostja tegevus või tegevusetus vms), teavitab müüja sellest ostjat esimesel võimalusel. Müüja ei kanna vastutust eeltoodust tingitud toote üleandmise viivitamise eest ning toote üleandmise tähtaeg pikeneb nende päevade võrra, mille jooksul oli müüja tegevus eeltoodud põhjustel takistatud, või muu tähtaja võrra, mis tulenevalt esinenud takistusest, on müüjale vajalik toote üleandmiseks. Juhul, kui ostja kaotab pikema tarneaja tõttu toote vastu huvi on ostjal õigus tellimus tühistada ning müüja tagastab tasutud summa.

6.5. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb müüjalt üle ostjale alates toote ostja valdusesse andmisest. Kui ostja toote valdust vastu ei võta, siis läheb toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle ostjale hetkest, mil toode loetakse ostjale üleantuks.

 

7. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

7.1. Juhul, kui ostetud kaup ostjale ei sobi, on ostjal õigus 14 päeva jooksul pärast tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Selleks tuleb müüja e-posti aadressile saata vastavasisuline vabas vormis avaldus. Avalduses peab sisalduma:

 • Ostja nimi
 • Tellimuse number
 • Arve number
 • Arvelduskonto number, kuhu tagastatakse kauba maksumus
 • Kontaktandmed

7.2. Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis, müügikõlbuliku välimusega ja seda ei tohi olla kasutatud.
7.3. Tellimusest taganemise korral tagastatakse ostjale kauba eest tasutud summa avalduses toodud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest.

7.4. Kauba maksumuse tagastamisel tagastab müüja tarbijast ostjale mõistliku kauba ostjale tarnimise kulu. Kauba tagastamisega seotud transpordikulud kannab ostja.

7.5. Ostja kohustub peale toote üleandmist selle veekord põhjalikult üle vaatama, mh kontrollima toote koguse ja selle tellimuskinnitusele vastavuse. Juhul, kui ostja ei oma toote kohta eriteadmisi, on ostjal kohustus kaasata toote ülevaatamisele eksperte. Kui ostja jätab toote üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega (ja vajadusel eksperte kaasates) või ei teavita puudusest vastavalt eeltoodule ning tootel oli puudus, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa ostja hiljem vastavatele puudustele tugineda.
7.6 Tagastusõigus ei kehti järgneva Kauba puhul:
7.6.1  Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel
7.6.2 Audio-, foto- ja videosalvestised, mille ümbrise on Ostja avanud;
7.6.3 Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse

 

8. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1. Pretensioonide esitamise tähtaeg on füüsilisele isikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

8.2. Pretensioonide esitamise tähtaja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile, kui tootel esinev puudus on tekkinud tootja süül.

8.3. Müüja ei vastuta:

8.3.1. Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

8.3.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

8.3.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavapärase kasutamise korral või puuduste või probleemide eest, mille põhjuseks on ostja poolt koos tootega kasutatavate teiste toodete mõjud, toiteprobleemid, keskkonnaprobleemid või muud sellised müüjast sõltumatud tegurid.

8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või tootel puuduste avastamisel tuleb saata vastav teade esimesel võimalusel müüja e-posti aadressil. Müüja vaatab kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab ostjat võimalikust lahendusest. Müüja kohustub garantiiga hõlmatud toote puuduse omal kulul kõrvaldama (müüja omal valikul kas vigase detaili või kogu toote parandamise või asendamise teel) äriliselt ja tehniliselt võimaliku ning mõistliku aja jooksul arvates ostjalt kaebuse saamisest.

8.5. Lisaks pretensiooni esitamise õigusele on ostjal ka kõik muud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused.

8.6. Garantiiperiood katkeb koheselt ja puudused ei ole enam garantiiga hõlmatud, kui:

8.6.1. toodet on kasutatud vastuolus eesmärkidega, mille jaoks toode on loodud;

8.6.2. toodet on kasutatud teistes tingimustes või teises tehnilises konfiguratsioonis, kui see on ette nähtud ostjale vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis üle antud toote kasutamist käsitlevate dokumentidega;

8.6.3. toodet on remonditud või selle puudusi on kõrvaldatud muu isiku kui müüja või tema poolt nimetatud toote parandamiseks pädeva isiku poolt;

8.6.4. toodet on iseseisvalt modifitseeritud või täiendatud; või

8.6.5. esinevad muud olulised asjaolud, mille tõttu mõistlikkuse põhimõttest tulenevalt ei saa eeldada, et müüja toote puuduste eest vastutaks.

 

9. Muud tingimused

9.1. Müüja kasutab ostja poolt esitatud andmeid ainult ostu-müügilepingu täitmiseks. Ostja poolt esitatud andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

9.2. Lepingut rikkunud pool kohustub hüvitama teisele poolele rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu, mistahes mittevaraline kahju ja kaudsed kahjud (sh kahju, mis on tekkinud ostja tegevuse seiskumise või selles esinenud häirete tagajärjel, kolmandatele isikutele tekkinud kahjud, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel tekkinud kahju jne) hüvitamisele ei kuulu.

9.3. Pooled on kokku leppinud, et müüja ei vastuta rikkumise eest niivõrd, kuivõrd:

9.3.1. toote tingimustele mittevastavus on tekkinud pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, välja arvatud juhul, kui vastav toote mittevastavuse kõrvaldamine on tagatud antava garantiiga;

9.3.2. ostja oleks saanud rikkumisega seonduvat kahju mõistlikult vältida või vähendada;

9.3.3. rikkumisega seonduv kahju kuulub ostjale hüvitamisele kindlustusandja poolt,

9.3.4. rikkumise põhjustas ostja enda või temaga seotud isikute tegevus või tegevusetus või ostjast tulenev asjaolu või muu sündmus, mille toimumise riisikot kannab ostja;

9.3.5. ostja teadis või pidi teadma toote puudustest toote temale üleandmisel, kuid ei avaldanud seda müüjale.

9.4. Müüja koguvastutus mis tahes alusel esitatud ostja nõuete eest (sh ostjale tasutavad võimalikud kahjuhüvitised, viivised, leppetrahvid jms) on piiratud summaga, mis võrdub ostja poolt tasutud müügihinnaga. Vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui pool rikub kohustust tahtlikult.

9.5. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.6. Ostja ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Cart

Cart is empty

Notifications

By joining the notifications system, we will send you a notification every time a new photo of you is added to environment.
First and last name:
Your e-mail address: