To home Page
Sweden
Finland
Lithuania
Latvia
Estonia
Norway
Change language:
Hey! For the first time sportfoto.com page? More information about sportfoto.com »

Isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Sportfoto OÜ töötleb, Sportfoto OÜ poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja Sportfoto OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on Sportfoto OÜ, registrikood 11212277, aadress Laki 16, Tallinn, Harju maakond, 10621, e-post: info@sportfoto.com.
 3. Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Sportfoto OÜ töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
 4. Sportfoto OÜ on määranud isikuandmete kaitse küsimuste eest vastutava kontaktisiku: Raimo Alaküla, e-post: info@sportfoto.com, telefon +372 510 6519.
 5. Sportfoto OÜ võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Sportfoto OÜ sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine.  Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Sportfoto OÜ Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 1. Sportfoto OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
  • Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
  • Sportfoto OÜ sisese müügistatistika koostamiseks;
  • turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
  • otseturustuse korraldamiseks;
  • muudeks Sportfoto OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Sportfoto OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.
 2. Isikuandmete töötlemise alused on:
  • Andmesubjekti nõusolek;
  • seadused ja muud õigusaktid.
 3. Sportfoto OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Sportfoto OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni Sportfoto OÜ-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni. 

 

Isikuandmed, mida töödeldakse

 1. Sportfoto OÜ töötleb muuhulgas järgimisi Andmesubjekti isikuandmeid:
  • Andmesubjekti andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg);
  • Andmesubjekti kontaktandmed (nimi, aadress, e-post, telefoninumber);
  • Andmesubjekti sugu, rahvus;
  • muud Andmesubjekti ja Sportfoto OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.
 2. Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille Sportfoto OÜ on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille Sportfoto OÜ on saanud kolmandatelt isikutelt.
 3. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Sportfoto OÜ-d kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja Sportfoto OÜ vahel sõlmitud lepingutes või Sportfoto OÜ-le esitatud dokumentides Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.

 

Isikuandmete salvestamine ja säilitamine

 1. Sportfoto OÜ salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
 2. Sportfoto OÜ-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

 

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Sportfoto OÜ võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
  • Sportfoto OÜ koostöö- ja äripartnerid;
  • Sportfoto OÜ tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
  • muud isikud, kellele Sportfoto OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Sportfot OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 2. Sportfoto OÜ ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui selline õigus või kohustus tuleneb Sportfoto OÜ-le seadusest.
 3. Sportfoto OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Sportfoto OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

 

Andmesubjekti õigused

 1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist.
 2. Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub Sportfoto OÜ Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava teabe, sealhulgas töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. Sportfoto OÜ kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates viie (5) tööpäeva jooksul. 
 3. Andmesubjektil on õigus igal ajal õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.
 4. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on Sportfoto OÜ-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Sportfoto OÜ seda takistaks.
 5. Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
 6. Andmesubjektil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
 7. Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.
 8. Andmesubjektil on õigus nõuda Sportfoto OÜ-lt  isikuandmete töötlemise piiramist muu hulgas juhul, kui:
  • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab Sportfoto OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
  • Sportfoto OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 9. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Sportfoto OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja Sportfoto OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Sportfoto OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.
 10. Sportfoto OÜ kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
 11. Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@sportfoto.com või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Laki 16, Tallinn, Harju maakond, 10615.

 

Sportfoto OÜ kohustused

Sportfoto OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates Sportfoto OÜ eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

 

Isikuandmete kaitse meetmed

 1. Sportfoto OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
 2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Sportfoto OÜ Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

 

Andmesubjekti õiguste kaitse

 1. Kui Andmesubjekt leiab, et Sportfoto OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Sportfoto OÜ poole.
 2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega Sportfoto OÜ  (registrikood 11212277) poole telefonil +3725106519, e-posti aadressil info@sportfoto.com või aadressil Laki 16, Tallinn, Harju maakond, 10621.

 

Lõppsätted

Sportfoto OÜ-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. 

Cart

Cart is empty

Notifications

By joining the notifications system, we will send you a notification every time a new photo of you is added to environment.
First and last name:
Your e-mail address: